Ustawa o bezpłatnych lekach dla seniorów przyjęta przez rząd

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia.

Według projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych i niektórych innych ustaw, przedłożonego przez ministra zdrowia, wynika, że wszystkie osoby powyżej 75 roku życia otrzymają bezpłatne leki, które będą wymienione w odrębnym wykazie na liście refundacyjnej.

CIR zapewnił, że „rozwiązanie to oznacza spełnienie sztandarowej obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w expose”.

Świadczeniobiorcy będą uprawnieni do bezpłatnych leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które będą wymienione w wykazie ogłoszonym w obwieszczeniu przez ministra zdrowia. Pierwszy wykaz ma zostać ustalony przez ministra zdrowia najpóźniej do 1 września 2016 r.

Wykazane produkty będą objęte refundacją. Lista tych leków ma być sukcesywnie rozszerzana. Bezpłatne leki oraz wyroby medyczne dla osób starszych będą mogli przepisywać na receptę zarówno lekarze, jak i pielęgniarki opieki zdrowotnej.

Według CIR ustawa ma celu poprawienie dostępności do leków, a przede wszystkim jakości życia seniorów. Rząd przewiduje, że „regulacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom seniorów, dla których kwoty wydawane na leki stanowią znaczną pozycję w ich budżetach domowych. Część tych osób, zazwyczaj cierpiących na kilka chorób, nie wykupuje przepisanych leków, bo są dla nich za drogie. W rezultacie przerywają leczenie lub go nie podejmują, co jeszcze bardziej pogarsza ich stan zdrowia. Dlatego nowe rozwiązanie, które realnie odciąży budżety seniorów od części wydatków na leki i zwiększy dostępność do nich, będzie sprzyjać poprawie stanu zdrowia i jakości życia tych osób”.

CIR zaznaczyło także, że nowa regulacja „wpisuje się w priorytety polityki lekowej państwa, której głównym beneficjentem ma być pacjent”. W komunikacie napisano w sposób następujący: „Chodzi o zapewnienie starszym osobom odpowiedniego dostępu do leków skutecznych i bezpiecznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich udziału w kosztach leczenia. Rozwiązanie to zapewni także efektywną realizację art. 68 ust. 3 konstytucji, który mówi, że władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku”.

Ministerstwo Zdrowia uważa, że z powodu braku systemu informatycznego nie można rozszerzyć projektu np. o lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Za wypisywaniem recept przez lekarzy rodzinnych przemawia fakt, że będzie możliwa kontrola nad przepisywanymi lekami przez różnych specjalistów. To działanie ma na celu uniknięcie niewłaściwych interakcji między lekarstwami.

To rozwiązanie ma także uniemożliwić sytuacje, w których pacjent prosiłby różnych lekarzy, by wypisali mu recepty na to samo darmowe lekarstwo, by następnie mógł je odsprzedać.

Na realizację projektu w br. przewidziano 125 mln zł. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do 564 mln zł i w kolejnych latach tendencja wzrostowa ma się utrzymać. Na lata 2016-2025 łączny limit wydatków dotyczących ustawy 75+ określono na ok. 8,3 mld zł.

Źródło: biznes.onet.pl