Polska zaskarży decyzję ws. podatku handlowego

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że Wiesław Janczyk, wiceminister finansów, zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o zaskarżenie do Trybunału Sprawiedliwości UE decyzję Komisji Europejskiej, która nakazuje zawieszenia poboru podatku handlowego w naszym kraju.

Komisja Europejska we wrześniu rozpoczęła postępowanie w sprawie naruszenia prawa Unii Europejskiej przez Polskę odnośnie wdrożenia podatku handlowego. Według Brukseli, konstrukcja tego podatku może uprzywilejowywać małe sklepiki, co jednocześnie może zostać odebrane jako pomoc publiczna. Komisja wydała również nakaz, który zobowiązuje Polskę do zawieszenia tego podatku do momentu, aż urzędnicy w Brukseli zakończą prace nad jego analizą.

W piśmie wiceministra finansów skierowanym do MSZ czytamy: „w związku z otrzymaną za pośrednictwem prezesa UOKiK informacją o podjęciu przez KE decyzji o wszczęciu postępowania w sprawie pomocy państwa »Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce«, przewidzianego w art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w której Komisja nakazuje zawieszenie stosowania podatku, zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zaskarżenie nakazu zawieszenia stosowania podatku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.

Ustawa dotycząca podatku od sprzedaży detalicznej w założeniu miała wprowadzić dwie stawki podatku od handlu. Jedna z nich miała wynosić 0,8 proc. i miała dotyczyć przychodu od 17 mln do 170 mln zł miesięcznie. Z kolei druga stawka miała wynosić 1,4 proc. i miała dotyczyć przychodu od 170 mln zł miesięcznie. Natomiast kwota wolna od podatku na przestrzeni roku miała opiewać na kwotę 204 mln zł. Podatek ten miał wejść w życie od września.

Janczyk w liście skierowanym do Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego zaznacza, że nakaz dotyczący zawieszenia poboru podatku handlowego spowodował w bieżącym roku zmniejszenie planowanych wpływów do budżetu państwa o ok. 0,5 mld zł. Z kolei w następnych latach planowane wpływy będą pomniejszone o ok. 1,6 mld zł rocznie.

W piśmie wiceminister finansów dodał, że „niezbędna zatem jest korekta budżetu co do planowanych dochodów oraz podjęcie działań mających na celu wyrównanie powstałego deficytu za pomocą innych środków. Blokada podatku z jednej strony powoduje zmniejszenie wpływów budżetowych, a także ograniczenie możliwości opracowania alternatywnych koncepcji opodatkowania, z drugiej strony (powoduje) destabilizację sytuacji prawnej przedsiębiorców branży handlu detalicznego, a pośrednio również wpływa na sytuację dostawców i producentów sklepów detalicznych”.

Wiesław Janczyk przypomniał również, iż 18 października br. minister rozwoju i finansów wydał rozporządzenie odnośnie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej po to, aby ograniczyć negatywne skutki zarówno dla przedsiębiorców, jak i budżetu państwa wynikające z nakazu zawieszenia podatku. Rozporządzenie dotyczy przychodów osiągniętych w okresie od 1 września do 31 grudnia bieżącego roku.

Wiceszef resortu finansów przyznał również, że okres, w którym pobieranie podatku będzie zawieszone, może okazać się zbyt krótki dla Komisji Europejskiej do podjęcia definitywnej decyzji w kwestii zgodności podatku od sprzedaży detalicznej z zasadami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.

Janczyk wyjaśnił także, że „dlatego równolegle procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, w którym proponuje się, żeby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia l stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 – grudzień 2017 r. Proponowany okres, w którym przepisy ustawy nie będą stosowane do osiągniętych przychodów ze sprzedaży detalicznej, powinien pozwolić KE wydać ostateczną decyzję”.

Źródło: biznes.onet.pl